Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel příměstských táborů, kroužků a jiných volnočasových aktivit (Judo Vysočina z.s.) jako realizátor příměstských táborů pro děti a mládež pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

 

Přihlášením dítěte na příměstský tábor, kroužek či jinou volnočasovou aktivitu prostřednictvím telefonu, e-mailového kontaktu či formuláře zveřejněného na webu https://sportakem.cz/, zákonný zástupce dítěte uděluje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených při registraci dítěte na příměstský tábor a osobních údajů uvedených na povinných dokumentech (tj. jméno a příjmení, datum narození a bydliště dítěte, jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt rodičů, osobní údaje  o zdravotním stavu dítěte).

 

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání informací o příměstských táborech, nezbytná administrativní příprava a organizační zajištění účasti dítěte, zajištění nezbytných služeb poskytovaných provozovatelem. V případě nutnosti mohou osobní údaje po provozovateli dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotnické zařízení apod.), kterým je povinen je poskytnout.

 

Správce údajů

Judo Vysočina z.s. je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, který stanovil účel a prostředky zpracování. V roli správce údajů zpracovává osobní údaje subjektu v rámci všech svých hlavních činností při poskytování služeb, vedení účetnictví, mezd, daňového poradenství. Pro zajištění provozu  zpracovává osobní údaje dodavatelů v rámci smluvních vztahů a vedení účetnictví a dále osobní údaje členů spolku či zaměstnanců související s jejich pracovním poměrem.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail info@sportakem.cz.

 

Prohlašujeme, že

Proč údaje potřebujeme

Vaše osobní údaje zpracováváme:

pro vnitřní potřebu spolku:

pro marketingové a informační účely:

Jaké údaje zpracováváme v souvislosti s dodávkou našich služeb:

Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanismy zahrnující technická, organizační a personální opatření. V návaznosti na účel zpracování jsou osobní údaje subjektů vedeny v informačním systému resp. v evidencích dodavatelů a odběratelů, v účetních a osobních spisech.

Judo Vysočina, z.s., může zpracovávané osobní údaje subjektu údajů předat třetí osobě na základě zákonného titulu (zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu).

 

Jak dlouho údaje uchováváme

Judo Vysočina z.s. uchovává dokumenty obsahující osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, z pracovního poměru a dále po dobu, po kterou je povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Tyto doby jsou upřesněny interní normou. Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že vámi poskytnutý souhlas odvoláváte.

 

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@sportakem.cz.